NARM

NARM er en forkortelse for NeuroAffectiveRelational Model og er en kroppsbasert tilnærming utviklet av Laurence Heller. Mens Somatic Experiencing hovedsakelig retter seg mot sjokktraumer, er NARM rettet mot utviklingstraumer eller kompleks PTSD, dvs traumeerfaringer og livsbelastninger fra barne- og ungdomsår som i tillegg til å gi posttraumatiske symptomer, også har påvirket evne til følelsesregulering, evnen til å være i relasjon med andre, selvbilde og identitet.

I NARM opereres med fem utviklingsmessige livstemaer, som alle mennesker blir preget og utfordret av gjennom sin utvikling. Hvert av utviklings-temaene har tilhørende sentrale ressurser, som er avgjørende for evnen til selvregulering, og vår evne til å være autentisk til stede her og nå.

1. Kontakt. Vi hører til i verden. Vi er i kontakt med egen kropp og egne følelser, og vi opplever oss forbundet med oss selv og andre.  2. Avstemning. Vi er i kontakt med våre behov, og vi er i stand til å be om å få dem oppfylt. Vi tar del i det livet har å by på og kan ta imot det som vi har bruk for. 3. Tillit. Vi har en iboende tillit til oss selv og andre. Vi føler oss trygge nok til å tillate en sunn innbyrdes avhengighet i en kjærlig relasjon. 4. Autonomi. Vi kan sette passende grenser, si nei og åpent uttrykke det vi har på hjertet uten skyld og frykt. 5. Kjærlighet/seksualitet. Vi har et åpent hjerte og er i stand til å integrere et kjærlig forhold med en vital seksualitet.

Når barnets omsorgspersoner i oppveksten ikke evner å gi tilstrekkelig støtte til disse livstemaene, lukker barnet igjen for en del av sin vitalitet. Det tilpasser seg til hva de voksne tåler og kan tilby, og holder tilbake alt som kan true tilknytningen. Barnet vil i stedet utvikle overlevelsesstrategier, som har som formål å oppnå kontroll og forsøke å håndtere dysreguleringen i nervesystemet. Eksempler på slike overlevelsesstrategier kan være det å isolere seg og unngå kontakt med andre så mye som mulig, å stenge av for og ta lite hensyn til egne behov og følelser og i stedet ha et overdrevent fokus på å ta vare på andre, å bestemme seg for å ikke stole på andre enn seg selv her i verden, å legge stort press på seg selv og strekke seg lenger enn man har godt av, eller å jobbe hardt for å perfeksjonere prestasjoner eller utseende. Grunnleggende kan de fleste psykologiske og mange fysiologiske problemer spores tilbake til en forstyrrelse i en eller flere av de fem utviklingstemaene. Det er viktig å anerkjenne disse mønstrene og overlevelsesstrategiene som livsviktige for overlevelse og bevaring av tilknytningen i oppveksten. Men siden hjernen bruker fortiden til å forutsi fremtiden, skaper disse overlevelsesstrategiene, som er fiksert i nervesystemet, en tilpasset, men uriktig opplevelse av egen identitet. Overlevelsesstilen passer til fortiden, men den forvrenger de nåværende erfaringene og skaper symptomer.

I terapien inviteres du inn i en prosess der vi sammen undersøker de mønstrene som hindrer deg i å være autentisk til stede. Utforskningen av de repeterende mønstrene foregår på alle nivåer: kognitivt, emosjonelt, sansemessig og fysiologisk. Bruk av somatisk mindfulness og ressursorienterte teknikker, som arbeider med subtile skift i nervesystemet, øker effektiviteten av terapien betydelig. De forprogrammerte tendensene i hjernen må nødvendigvis rokkes ved, og her er arbeidet med nervesystemet grunnleggende.

«I alle mennesker er det en spontan bevegelse mot å føle seg forbundet med noen og mot sunnhet og helse. Det spiller ingen rolle hvor tilbaketrukket og isolerte vi har blitt, eller hvor alvorlige traumer vi har blitt utsatt for. Uansett vil det i hver av oss, på samme måte som en plante spontant strekker seg mot solen, være en impuls som går mot opplevelsen av å kunne være i kontakt med oss selv og hverandre. Denne impuls er omdreiningspunktet i den nevroaffektive relasjonelle modell.»                                -Laurence Heller-

Litteratur: Laurence Heller og Aline LaPierre, 2012: «Healing Developmental Trauma. How Early trauma effects self-regulation, self-image and the capacity for relationship»  North Atlantic Books

Dansk oversettelse: «Udviklingstraumer. Hvordan udviklingstraumer påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontakt«. Adlibris forlag.

Reklame